Regulamin Serwisu spiewnikweselny.pl


Postanowienia ogólne


 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Serwisu spiewnikweselny.pl udostępnionego przez firmę CLUENET Rzeszów w celu wzajemnej wymiany informacji o tematyce weselnej, tworzenia śpiewników weselnych na bazie dodanych przez Użytkowników tekstów, ogłoszeń czy wpisów na forum.
 2. Dostęp do Serwisu spiewnikweselny.pl i rejestracja są bezpłatne i dobrowolne. Jednakże Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w późniejszym czasie usług odpłatnych, których cennik będzie stanowił załącznik do niniejszego Regulaminu.
 3. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego Operatorowi na adres kontakt@cluenet.pl
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Operatora w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia. Operator zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.
 5. Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć następująco:
  • Operator – firma CLUENET z siedzibą w Rzeszowie
  • Użytkownik - zarejestrowana w Serwisie osoba fizyczna, także osoba małoletnia, która ukończyła 16 lat pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego, posiadająca Konto,
  • Operator – firma CLUENET z siedzibą w Rzeszowie.
  • Serwis lub spiewnikweselny.pl - stworzona przez firmę CLUENET platforma informatyczna podłączona do sieci Internet, udostępniająca narzędzia do stworzenia śpiewnika weselnego oraz umożliwiająca Użytkownikom korzystanie ze zgromadzonych w nim informacji zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
  • Konto – udostępnione Użytkownikowi miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego może po zalogowaniu używać na zasadach określonych w Regulaminie
  • Baza kont - zbiór danych i zdjęć przekazanych Operatorowi przez Użytkowników, które są za ich zgodą gromadzone, przetwarzane w skonkretyzowany sposób w systemie informatycznym, na potrzeby świadczonych usług,
  • Profil - strona Użytkownika zawierająca dane i zdjęcia przekazane przez niego dobrowolnie do Serwisu, z którymi mogą zapoznać się inni Użytkownicy,
  • Login - prywatna i indywidualna nazwa Użytkownika w Serwisie, którą może stanowić jego adres e-mail.
  • Poczta - elektroniczna skrzynka pocztowa służąca komunikacji z innymi Użytkownikami Serwisu,
  • Książka adresowa – zbiór danych teleadresowych wprowadzonych przez Użytkownika Serwisu lub pobranych z innych kont za zgodą ich właścicieli.

Obowiązki Użytkownika i jego prawa – polityka prywatności.


 1. Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza znajdującego się pod linkiem http://spiewnikweselny.pl/
 2. Poprzez realizację procedury rejestracji w Serwisie, której skutkiem jest założenie Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i zaakceptował jego treść.
 3. W ramach procesu rejestracji Użytkownik wybiera swój Login oraz hasło. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania wykonywane pod swoim Loginem oraz za zabezpieczenie hasła, a ponadto za umieszczanie tekstów, obrazków lub utworów muzycznych, których autorem jest osoba trzecia. Operator może odmówić przydzielenia Loginu Użytkownikowi, jeżeli jest obraźliwy w stosunku do innej osoby, może być znakiem towarowym lub jest chronione prawem własności, wulgarny, ordynarny lub w inny sposób nieodpowiedni, co Operator określa według własnego uznania.
 4. Każde nowo założone Konto podlega aktywacji, polegającej na odebraniu wiadomości wysłanej na skrzynkę e-mailową Użytkownika oraz postępowaniu według instrukcji w niej zawartych.
 5. Dokonując rejestracji w Serwisie internetowym http://spiewnikweselny.pl/, Użytkownik:
  • wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych ( Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną ( Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 ze zm.), w celach marketingowych, informacyjnych i statystycznych oraz publikacji na stronie głównej Serwisu,
  • potwierdza autentyczność przedstawionych w formularzu rejestracyjnych danych osobowych,
  • zobowiązuje się do aktualizacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym za każdym razem, gdy one nastąpią,
  • wyraża zgodę na otrzymywanie od Serwisu na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail komunikatów oraz informacji handlowych w takim zakresie, w jakim korzysta z oferowanych przez Serwis usług,
  • akceptuje które z danych ustalonych przez Serwis (Login, imię i nazwisko, nick lub dane firmowe) będą widoczne dla innych Użytkowników,
  • wyraża zgodę na prezentację zamieszczonych danych i materiałów w szczególności zdjęć, tekstów, plików audio i wideo w posiadanym Profilu, a także na stronie głównej,
  • oświadcza, że posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do materiałów umieszczonych w Serwisie, w szczególności do zdjęć, tekstów, plików audio i wideo.
 6. Wraz z rejestracją Użytkownik uzyskuje prawo do korzystania z usług świadczonych w ramach Serwisu:
  • nawiązywania i rejestracji kontaktów z innymi Użytkownikami,
  • umieszczania własnych danych celem uzyskania kontaktów z innymi Użytkownikami Serwisu,
  • korzystania z mechanizmów wyszukiwawczych celem poszukiwania innych Użytkowników,
  • tworzenia komentarzy na forum, na profilach Użytkowników, umieszczonych na Serwisie zdjęciach ale także w zakresie innych informacji na temat zdarzeń kulturalnych i artystycznych znajdujących się na stronie Serwisu (newsach, bieżących wydarzeniach kulturalnych, firmach, dyskotekach, pubach, restauracjach),
  • umieszczania w Serwisie ogłoszeń prywatnych zgodnych z prawem i Regulaminem,
  • odbierania i wysyłania bieżących wiadomości.
 7. Każdy z Użytkowników Serwisu zobowiązany jest do korzystania z usług Serwisu w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w szczególności Użytkownik zobowiązany jest do:
  • przekazywania prawdziwych danych osobowych, w szczególności niedopuszczalnym jest tworzenie nieistniejących Użytkowników oraz przekazywanie danych osobowych innych osób jako własnych danych osobowych, korzystania z kont innych Użytkowników czy udostępniania własnych kont innym osobom,
  • przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób,
  • bieżącej aktualizacji swoich danych udostępnionych w ramach Serwisu,
  • zapoznawania się ze zmianami niniejszego Regulaminu.
 8. Za naruszające Regulamin uznane będą działania Użytkowników związane z wykorzystywaniem uzyskanych za pośrednictwem Serwisu informacji dotyczących innych Użytkowników oraz działania polegające na wykorzystaniu funkcji Serwisu do rozsyłania oraz umieszczania w Serwisie niezamówionej informacji handlowej (tzw. Spam).
 9. Za naruszające Regulamin będą uznane także działania Użytkowników mające na celu umieszczanie w Serwisie i rozpowszechnianie za jego pośrednictwem:
  • oprogramowania objętego prawami autorskimi innych osób - bez właściwego upoważnienia,
  • oprogramowania przeznaczonego do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, istotnego zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych,
  • haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej.
 10. Konta nie użytkowane przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od ostatniego zalogowania , zostają usunięte bez uprzedniego powiadomienia.
 11. Użytkownik może usunąć swoje Konto w dowolnym momencie, wysyłając pod adres kontakt@cluenet.pl stosowną informację.
 12. Operator podejmie starania mające na celu usuwanie wszelkich treści niezgodnych z Regulaminem od zaraz. Korzystając z Serwisu, Użytkownik zgadza się więc, że informacje umieszczone w Serwisie zawierają poglądy i opinie ich autorów, a nie Operatora (poza wiadomościami sporządzonymi przez Operatora) i nie ponosi on za te treści odpowiedzialności.
 13. Użytkownik, który zechce publikować teksty piosenek, będzie zobowiązany do podania prawdziwych danych osobowych oraz teleadresowych. Dane te zostaną zapisane i zachowane w siedzibie firmy CLUENET z Rzeszowa. Dane nie będą publikowane na stronach Serwisu.
 14. W przypadku gdy właściciel praw do konkretnego tekstu piosenki, zdjęcia, pliku audio lub wideo nie życzy sobie, by jego tekst, zdjęcie, plik audio lub wideo był umieszczony na stronach Serwisu spiewnikweselny.pl, może poprosić o jego usunięcie z Serwisu.

Obowiązki Operatora (właściciela Serwisu) i jego prawa


 1. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie, baza danych, a także rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w Serwisie treści, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, materiały audio i wideo, kompilacje materiałów oraz opracowania stanowią własność Operatora, wyłączając te, które stanowią odrębną własność innych producentów, dystrybutorów i usługodawców a także Użytkowników Serwisu. To samo dotyczy wszelkich materiałów, które Serwis dostarcza Użytkownikom drogą elektroniczną, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej.
 2. Operator nie rości praw własności do materiałów przesyłanych, publikowanych lub wyświetlanych za pomocą Serwisu. Po opublikowaniu lub wyświetleniu materiałów za pośrednictwem Serwisu Użytkownik zachowuje wszelkie prawa własności do tych materiałów i może ich używać w wybrany sposób. Przesyłając, publikując lub wyświetlając materiały w Serwisie, Użytkownik udziela Operatorowi ograniczonej licencji na używanie, zmienianie, kopiowanie, publiczne wykonywanie i wyświetlanie, reprodukowanie oraz rozpowszechnianie tych materiałów w Serwisie - nawet po jego rezygnacji bądź usunięciu Użytkownika z Serwisu.
 3. Licencja udzielana Operatorowi jest licencją niewyłączną (Użytkownik może udzielać licencji innym stronom), pozbawioną opłat (Operator nie jest zobowiązany do poniesienia opłaty związanej z używaniem tych materiałów w Serwisie).
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne osoby roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek innej osoby.
 5. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika dostępu do sieci Internet. Ponadto do prawidłowego korzystania z Serwisu należy stosować zalecane przez Serwis na stronie logowania lub rejestracji przeglądarki z akceptacją plików typu cookies oraz posiadanie konta poczty e-mail.
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za połączenie lub dostęp do Serwisu ani jakość przesyłania informacji między Użytkownikiem a Serwisem.
 7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utraty danych czy szkody, jakie mogą powstać w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu powyższych mechanizmów i nie udziela także żadnej gwarancji, iż wszystkie aplikacje i mechanizmy będą działały bez przerw i zakłóceń.
 8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy mogą zostać powiadomieni.
 9. Operator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.
 10. Operator pozostawi bez rozpoznania składane reklamacje dotyczące usług świadczonych przez inne Osoby przy wykorzystaniu funkcji Serwisu. Operator nie ma również obowiązku przekazywania reklamacji podmiotowi właściwemu do realizacji reklamacji.
 11. Operator wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Serwisu i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez Użytkowników Serwisu.
 12. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany, dodawania lub usuwania według własnego uznania części niniejszych warunków w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia. W tym przypadku zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na niniejszej stronie, a Operator może przesłać zarejestrowanym Użytkownikom wiadomość e-mail z powiadomieniem o zmianie.
 13. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania do Serwisu innych usług a także organizacji konkursów lub przeprowadzania losowań nagród, których regulacja zostanie objęta odrębnym regulaminem.
 14. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 sierpnia 2009 r.

Logowanie
REJESTRACJA | Przypomnij hasło

Co umożliwiamy? Ukryj przewodnik | Zamknij przewodnik


Gotowe śpiewniki
Ostatnio dodał(a): andrzejgiza

Wszelkie prawa do tekstów piosenek, plików audio i wideo umieszczonych na stronach serwisu spiewnikweselny.pl przysługują ich autorom. Teksty piosenek, pliki audio i wideo umieszczane są w serwisie w celach edukacyjnych oraz służą wyłącznie do użytku prywatnego. W przypadku gdy właściciel praw do konkretnego tekstu piosenki, pliku audio lub wideo nie życzy sobie, by był on umieszczony na stronach serwisu spiewnikweselny.pl - prosimy o kontakt, a dany tekst bądź plik zostanie usunięty.
Serwis zrealizowany przez CLUENET.pl